در اپیزود ۶ پادکست، من با مریم درباره سفرش با دوچرخه به جنوب شرق آسیا صحبت کردم. مریم برای ما از برنامه ریزی سفر، مشکلات ویزای ویتنام و سخت گیری های ورود به کامبوج خواهد گفت.

{{become-a-supporter}}

Follow me at…

WEBSITE: http://www.biketouradventures.com 

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCPQl_pNcMZA-hHckhVrpmaw 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/biketouradventures/ 

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/bike_tour_adventures/ 

TWITTER: https://twitter.com/BikeTourAdv 

ITUNES: https://podcasts.apple.com/us/podcast/bike-tour-adventures/id1464406852 

{{show-sponsors}}

Leave a Reply